https://innovatiebieb.nl/project/stroomlab/

STROOMlab

STROOMlab is een creatieve makersplaats in Facet in Emmen waar jongeren kunnen experimenteren met nieuwe/digitale technieken om zo creatieve en/of technische vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen. Alles staat in het teken van co-creatie en zelfontwikkeling, de deelnemers worden vrijgelaten om hun eigen ontwikkeltraject te volgen. We organiseren open lab dagen, waar deelnemers vrij met de tools van de makerplaats aan de slag kunnen. Er zijn grote maakprojecten, waar een groep jonge makers in een bepaalde tijd aan eenzelfde project gaat werken. En we organiseren creatieve en technische workshops, waar specifieke vaardigheden opgedaan kunnen worden. Een centraal thema binnen STROOMlab is openheid. Dat betekend dat de makersplaats niet afgesloten is als er geen programmering is, waardoor er altijd mensen kunnen werken. Veel materiaal staat ook open in het lab, waardoor de afstand tussen nieuwe technieken en de deelnemers zo klein mogelijk is.

Doel van het project

De doelstelling van het project is te komen tot een creatief lab in Facet in Emmen om jongeren te kunnen laten experimenteren met nieuwe/digitale technieken om zo creatieve en/of technische vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen.
STROOMlab kent de volgende subdoelen:
– Talentontwikkeling
Een plek bieden waar jongeren in een informele setting vaardigheden kunnen ontwikkelen als creativiteit, verbeeldingskracht, probleemoplossend vermogen, verbanden leggen, samenwerken en kennisdelen (21e eeuwse vaardigheden).
– Sociaal/ maatschappelijke ontwikkeling jongeren Toekomstperspectieven verbreden, zelfvertrouwen vergroten en de verbondenheid met de samenleving versterken.
– Stimuleren van lokale creatieve activiteit
– Co-creatie
In samenwerking met de doelgroep een concept ontwikkelen dat optimaal aansluit bij deze groep om zo de betrokkenheid te vergroten en tevens verbinding en interactie blijven stimuleren wanneer de plek gerealiseerd is.
– Informeel leren/onderwijsinnovatie
Het ontwikkelen van een vernieuwende manier van (informeel) leren. Innovatie op het gebied van de manier waarop het kunstonderwijs wordt vormgegeven.
– Verbinding kunst en digitale media
Jongeren bewust maken van de mogelijkheden van de verbinding tussen digitale media en kunst, waardoor cross-overs zullen ontstaan. –
– Ontwikkelen van digitale vaardigheden.
– Samenwerken
Genereren van nieuwe samenwerkingsverbanden met het onderwijs en het bedrijfsleven.

Aanpak

Bij aanvang van het project is er een groep jongeren betrokken om via een begeleid Design Thinking proces alle aspecten van de makerplaats uit te denken. Na een jaar hebben zij ook geholpen met het aannemen van een Labcoach voor de ontwikkeling, programmering en begeleiding van het project. De jongeren blijven betrokken en hebben inspraak in aanschaf van materialen en tools, nieuw aanbod en nieuwe culturele partners/ samenwerking.

Tips en tricks

Ga voor je een dergelijk project begint al het gesprek aan met de doelgroep. Zij kunnen directe inzichten geven in hun verlangen en behoeftes. Zorg ervoor dat het contact niet ophoudt zodra het project staat. Jonge mensen veranderen continue en alleen door ze erbij te blijven betrekken kan je blijven voldoen aan hun vraag.