https://innovatiebieb.nl/project/leesbevordering-in-de-isk/

Leesbevordering in de ISK

Hoe slagen we er gezamenlijk in ISK-leerlingen binnen de gestelde periode van 2 jaar op het gewenste taalniveau te krijgen zodat zij kunnen doorstromen naar regulier vervolgonderwijs op het schoolniveau dat hen past en de Nederlandse taal hiervoor geen barrière vormt? De Bibliotheek zorgt voor leesplezier, voor meer en beter lezen en op die manier voor een betere beheersing van de Nederlandse taal.

Doel van het project

Jongeren met een meertalige achtergrond worden vaardig in de Nederlandse taal.

Aanpak

Met de docenten wordt een plan gemaakt om de leeslessen onderdeel te laten uitmaken van de taal(-/avo-)lessen. De plannen worden gemaakt met ervaring en kennis van wetenschappelijk onderzoek. De bibliotheekmedewerker maakt een plan per leesgroepje (rekening houdend met leeftijd, interesse, taalniveau). De leesgesprekken, het (samen)lezen en de werkvormen daaromheen worden niet gehinderd door de coronamaatregelen. Wanneer er een lockdown komt gaan de leesgesprekken online door en zal er met name digitaal gelezen worden. Ook de ouders worden bij het lezen betrokken. Zij worden uitgenodigd bij de leesgesprekken en/of krijgen informatie over boeken en lezen tijdens bestaande school-oudercontactmomenten. De leerkrachten krijgen een training aangeboden over leesbevordering in de klas.

Tips en tricks

Risico’s: Leerlingen verlaten vroegtijdig school; ze hebben veel problemen in hun omgeving; de Bibliotheek kan de leesbevorderende activiteiten niet meer uitvoeren; de klassen worden opgeheven. Oplossingen: elke leerling krijgt zo veel mogelijk persoonlijke aandacht, (lees)gesprekken om zo in korte tijd resultaten te behalen. De leerling goed kennen zorgt ook voor een warme overdracht. Contact houden ook na het verlaten van de klas of de school. Taalhuizen voor ISK-leerlingen.

Bijzonderheden

Toelichting innovatiefase: Het project start wanneer: de verkennende gesprekken met de ISK-docenten zijn gevoerd, er afspraken zijn gemaakt, er informatie is verkregen over de leerlingen (achtergrond, taalniveau, leeftijd), en de educatieconsulent van de Bibliotheek de leesbevorderingsactiviteiten ingepland heeft.
Samenwerkingspartners: ISK-docenten en de docent die verantwoordelijk is voor de doorstroom naar het regulier onderwijs. Dit zijn docenten van het Roelof van Echtencollege. Zij zijn verantwoordelijk voor de vier taalvaardigheden en de avo-vakken. Taalhuispartners.
Resultaat: – ISK-leerlingen stromen door naar het regulier onderwijs op het leerniveau dat bij hen past. Dit werkt uitdagend en geeft zelfvertrouwen. – De Bibliotheek als een onmisbare partner voor het onderwijs – De Bibliotheek door leerlingen gezien als een prettige plek om te verblijven – Talent van jongeren wordt ontwikkeld – Jongeren hebben meer zelfvertrouwen.
Toelichting overname: Met de Drentse bibliotheken en de POI is nauw contact ihkv het Leesoffensief. In Drenthe zijn dit de schakelklassen op het voortgezet onderwijs: ISK Nassau College in Assen, Taalklassen Emmen (deze zijn gevestigd op verschillende scholen. Esdal College heeft bijvoorbeeld 1 klas etc. De taalklassen worden centraal aangestuurd door een coördinator), ISK RvEC in Hoogeveen en ISK Wolfsbos in Hoogeveen. Het is zinvol dat alle bibliotheken deze klassen – de leerlingen en hun docenten – structureel ondersteunen bij het leren van Nederlandse taal. Dit leesproject kan door andere bibliotheken op andere scholen worden uitgevoerd.
Toelichting evaluatie: Effectmeting: wat is het (directe) effect van een activiteit van de bibliotheekmedewerker op het gedrag van een leerling.