https://innovatiebieb.nl/project/kennisdeling-marketing/

Kennisdeling Marketing

Er is veel vraag in Noord- en Zuid-Holland naar marketingacties die eerder gedaan zijn en de resultaten daarvan. ProBiblio wil samen met een aantal bibliotheken kijken of we een digitale kennisbank kunnen ontwikkelen waar dit inzicht op eenvoudige wijze wordt verkregen. Om enerzijds te zorgen dat de marketingkennis van bibliotheken in Noord -en Zuid-Holland op peil blijven, maar anderzijds zorg te dragen dat de marketingactiviteiten die uitgezet worden (en meetbaar) zijn met het netwerk worden gedeeld worden verschillende middelen ingezet om hier een directe bijdrage aan te leveren.

Er is vooraf onderzoek gedaan onder het complete werkgebied, hiervan gaven 24 bibliotheken (van de 24) aan dat er inderdaad behoefte aan is. Uit die bibliotheken is een 11-tal dat actief heeft aangegeven mee te willen denken (klankbordgroep) en daaruit weer een 5-tal geselecteerd voor een werkgroep. Met deze 16 bibliotheken is een pilot gestart.

Doel van het project

Het doel van deze pilot is bekijken of een dergelijk platform/ online plek kan voorzien in de behoeften van de Bibliotheek. Tevens wordt gekeken naar de mate van bereidwilligheid om de databank met elkaar te vullen en de voorwaarden voor gebruik met elkaar vast te stellen.

Aanpak

Oriëntatiefase:
– Behoeften inventariseren
– Pilotgroep samenstellen
– Functionele eisen voor een Kennisbank beschrijven

Ontwikkelfase
– Functionele eisen toetsen bij werkgroep
– Wijze van verzamelen (en onderhouden) van content voor de kennisdatabank met de werkgroep toetsen
– Platform en wijze van vullen toetsen bij klankbordgroep
– Locatie bepalen waar het platform gestationeerd wordt Implementatie – Implementatie en testen
– Communicatieplan

Bijzonderheden

Resultaat: – Een (online) plek waar de databank kan draaien
– Duidelijk beeld van de selectiemogelijkheden en filters
– Een ingerichte databank met marketingacties
– Communicatieplan/ uitrolplan om de kennisbank te lanceren