https://innovatiebieb.nl/project/design-thinking/

Design Thinking

‘Design Thinking en doorlopende leeslijn’ is een project dat de doorlopende leeslijn wil verbeteren met ‘design thinking’.

Doel van het project

1. De doorlopende leeslijn
Met deze pilot willen we antwoord krijgen op een aantal vragen:
– Levert inhoudelijke afstemming van voor- en vroegschools bibliotheekaanbod een meerwaarde op voor de doorgaande leeslijn van voor- naar vroegschoolse educatie?
– Levert afstemming in de manier van werken bij voorschoolse instellingen en het basisonderwijs een meerwaarde op voor de doorgaande leeslijn?

2. Design thinking
We willen:
– ons de methodiek van design thinking eigen maken.
Dat betekent de ruimte creëren om die methodiek ook uit te voeren zoals die bedoeld is om te ervaren of, en zo ja hoe, deze methodiek structureler in onze organisatiecultuur past.
– onze samenwerkingspartners op deze manier met kleine ‘test’situaties (fysiek of aanpassingen in werkwijze o.i.d.) vooruit helpen in het afstemmen van lezen tussen voor- en vroegschools en het basisonderwijs.

Aanpak

Planning
Onderwijsinstellingen hebben aan zowel aan begin als eind van het schooljaar weinig ruimte voor extra activiteiten. We trekken voor het proces een heel jaar uit. Het is uiteraard van belang dat de energie er in blijft, maar dat is dan ook één van de leerpunten.

Definitieve inrichting design team: Januari 2017
Inlezen en tussentijds terugkoppelen: Januari – maart 2017
Ontwerpen methodiek tbv doorgaande leeslijn + selectie KdV en BO: April 2017
Gesprekken met partners: April 2017
Brainstorm en uitwerking in prototype: Mei 2017
Presentatie prototype bij de partners: September 2017
Terugkoppeling binnen eigen organisatie: Oktober 2017
Evaluatie, overdracht en borging November 2017
Nieuw prototype – proces opnieuw doorlopen: Januari 2018

Allereerst richten we een intern design team op met daarin de directeur en de specialisten Voor- en vroegschoolse educatie en Basisonderwijs.
Dat team gaat zich intern verdiepen in de methode ‘ design thinking for libraires’ (toolkit op internet) en deelt de kennis onderling. Op basis van die opgedane kennis ontwerpen we de methodiek die we specifiek op de vraag rond de doorgaande leeslijn willen inzetten.
Vanuit de expertise van de specialisten wordt een keuze gemaakt in de te bevragen (institutionele) klanten. Vervolgens gaan zij met die klanten in gesprek conform de methodiek en wordt minimaal één keer de cirkel van design thinking doorlopen.
Evalueren is inherent aan het hanteren van de methode van design thinking. Het werken met deze methode is circulair. Na ieder prototype ga je terug naar de klant.

Bijzonderheden

Toelichting innovatiefase: Pilot is gestopt.
Samenwerkingspartners: Rijnbrink, Kinderopvang/peuterspeelzaal
Resultaat: De resultaten op het gebied van onze onderzoeksvraag; we zijn nog steeds bezig de pilot voor laagtaalvaardige ouders op te zetten.
Onze pilot voor professionals hebben we al wel gerealiseerd; een besloten Facebook-groep voor professionals.
Overname: gratis
Toelichting overname: ervaringen delen, beschikbaar voor vragen