https://innovatiebieb.nl/project/de-biebtuin/

De Biebtuin

Een Biebtuin als een laagdrempelige verbinder tussen de bibliotheek Gieten en het publiek. Een fysieke plek rondom de bibliotheek waar diverse activiteiten worden georganiseerd. De Biebtuin is een plek voor ontmoeting en debat, kennismaking met kunsten en cultuur en ontwikkeling en educatie.

Doel van het project

Maatschappelijk vraagstuk Eenzaamheid: Het aandeel mensen dat zich in meer of mindere mate eenzaam voelt, ligt in Drenthe rond de 40%. Voor 19? tot 65?jarigen is dit 39% en voor de 65? plussers 45% (bron: Trendbureau Drenthe). Hoewel de Drentse bibliotheken nog maar heel ‘low profile’ met dit thema zijn – in ontmoetingsbijeenkomsten als ‘Babbelen met een bakkie’? (h)erkennen leden van het BiebPanel dat als een maatschappelijke waarde van de bibliotheek.
Doel innovatieproject: Het programma eenzaamheid omvat een ontmoetingstuin rondom de bibliotheek Gieten Het terrein rondom de bibliotheek Gieten wordt opnieuw ingericht met ontmoeting waar het publiek op verschillende wijze in beweging komt. Het project is een deelproject van De Netwerkbieb – buiten de muren. De biebtuin zet in op samenwerkingsverbanden met diverse lokale partijen waardoor De Netwerkbieb tot haar recht komt.
Het project creëert een Community vorming door middel van:
– Samenwerkingsverbanden leggen met maatschappelijke, educatieve en culturele partners.
– Co-creatie met het brede spectrum van de doelgroep.

Aanpak

Hoofddoelen en personele inzet
De bijdrage vanuit de motie Asscher maakt het mogelijk om het programma ‘Gieten als netwerkbibliotheek in Aa en Hunze’ te realiseren.
De hoofddoelen zijn:
o Gieten gaat functioneren als hoofdvestiging Vanuit de ‘hoofdvestiging’ Gieten wordt dienstverlening gerealiseerd voor de ‘satellietbibliotheken’ (Annen, Gasselternijveen, Rolde) op de kernfuncties die nu blijven liggen. Dienstverlening vanuit Bibliotheek Gieten zal vooral betrekking hebben op de kernfuncties ontwikkeling en educatie; ontmoeting en debat; kunst en cultuur.
o Dienstverlening op locatie (binnen en buiten bibliotheekvestigingen) wordt geïntensiveerd om te zorgen voor gelijke kansen voor iedereen en om de bereikbaarheid van bibliotheek(functies) te vergroten. Deze dienstverlening op locatie wordt zowel uitgevoerd in de satellietbibliotheken Annen, Gasselternijveen en Rolde, als in andere ontmoetingsplaatsen zoals dorpshuizen etc, bijvoorbeeld dorpshuis Eext en de dorpswinkel coöperatie.
Personele inzet die daarbij hoort
Om bovenstaande mogelijk te maken is de juiste personele inzet belangrijk. Stappen die we daarin zetten zijn:
1) Netwerkcoach aanstellen (sociaal makelaar) Er wordt een netwerkcoach (sociaal makelaar) aangesteld om nieuwe samenwerkingsverbanden op te starten en bestaande relaties te verdiepen, teneinde de praktische uitvoering van het programma ‘Gieten als netwerkbibliotheek’ planmatig te verfijnen en realiseren.
2) Bibliothecaris opleiden tot community librarian De hedendaagse rol van de bibliotheek als maatschappelijk?educatieve organisatie, vraagt om andere kwaliteiten dan die van de traditionele bibliothecaris. Naar het gedachtegoed van ‘bibliotheekvernieuwer’ David Lankes wordt van de huidige ‘community librarian’ verwacht dat zij/hij vraaggericht werkt, vanuit verbinding met de gemeenschap, en daartoe beschikt over omgevingssensitiviteit, maatschappelijke nieuwsgierigheid, goed kan samenwerken, creatief is en lef heeft. Het team bibliotheekmedewerkers Aa en Hunze wordt getraind in deze vaardigheden.

Tips en tricks

Het aanstellen van een netwerkcoach is cruciaal geweest voor de totstandkoming van dit project.