https://innovatiebieb.nl/project/data-detox-kids/
https://innovatiebieb.nl/project/data-detox-kids/

Data Detox kids

Data Detox kids is gericht om samen met tieners (10-14 jaar) een werkvorm te bedenken en uit te voeren waarin de thema ’s van de Data Detox kit overgebracht kunnen worden op de eigen leeftijdsgroep (peergroup).

Doel van het project

Door met de doelgroep aan de slag te laten gaan met de Data Detox Kit direct en ze direct te betrekken bij het maken van een product voor de eigen doelgroep, realiseren we een passende werkvorm die bijdraagt aan een toename van het privacybewustzijn van de doelgroep 10-14 jaar . Het project maakt deel uit van de doorontwikkeling van het Data Detox-project van de Friese bibliotheken. De resultaten daarvan komen echter ten goede aan elke partner die met de Data Detox Kit wil werken.

Aanpak

Voor het onderzoek hebben we een groep van 7 tieners samengesteld. Met hen is de informatie van de data detox kit gedeeld en zijn zij bevraagd op hun ervaringen met data, smart phones en apps om te achterhalen hoe bewust tieners zijn en welke onderwerpen spelen.

In een aantal meedenk- en ontwikkelsessies is onder begeleiding van een procesbegeleider en een inhoudsdeskundige deze informatie uitgewisseld en is verkend op welke manier de gezamenlijke kennis overgebracht kan worden op de eigen leeftijdsgenoten (peergroep).

Aan de hand van creatieve werkmethoden heeft de groep, samen met de begeleiding, gekozen voor een specifieke werkvorm: een toneelstuk.

Het proces is begeleid op basis van de participatieladder. De groep tieners is bevraagd op welk niveau zij wilden participeren. Zij gaven aan op het hoogste niveau te willen participeren.

In de tweede fase is gezocht naar toneelregisseurs met ervaring in het werken met tieners. Samen met tieners zijn scenes ontwikkeld en is een montagevoorstelling in elkaar gezet. De scenes verbeelden vaak heel praktisch wat privacy is en welke keuzes tieners maken. Met de tieners zijn scenes en een montagevoorstelling gemaakt. De toneelregisseurs hebben de werkwijze in een werkboek uitgewerkt.

De voorstelling is met een klein publiek in de zaal en via een livestream opgevoerd en opgenomen. Tijdens het maakproces zijn er opnames gemaakt en interviews afgenomen.

Tips en tricks

Beleg en bewaak de methode participatief werken. Schakel een ervaren procesbegeleider in bij het ophalen en selecteren van de ideeën.

Bijzonderheden

Samenwerkingspartners: Het project is een unieke samenwerking tussen FERS, dbieb en KEaRN welzijn, waarin ieder vanuit zijn eigen expertise inbrengt. De partners versterken elkaar op de verschillende expertises: activeren en participeren, organiseren, communicatie en ontwikkelen. Voor het ontwikkelen van creatieve werkvormen en verslaglegging worden deskundige partners ingeschakeld.
Resultaat: – We hebben een werkvorm gevonden om het met jeugd en jongeren te hebben over digitale surveillance en privacy. Deze werkvorm is van hoge kwaliteit en gemakkelijk overdraagbaar en toepasbaar voor derden. De begeleiding van het groepsproces en het creatieve proces worden door professionals met een specifieke deskundigheid begeleid. – De werkvorm voldoet aan een aantal criteria: jongeren beleven er plezier aan, er is toename van bewustwording bij jeugd en jongeren tussen 10 en 14 jaar. – We hebben samen met minimaal 30 jongeren gewerkt aan het ontwikkelen van die werkvorm. – Er worden vervolgens verschillende groepen jongeren betrokken bij het ervaren van die werkvorm, oftewel de bewustwording. – De bibliotheek heeft samengewerkt met nieuwe partners en doelgroepen. – De bibliotheek heeft zich geprofileerd en waardevol getoond op het gebied van digitale geletterdheid en digitale inclusie. – We hebben buiten de vestiging bibliotheek, in samenwerking met een externe partner, contact gelegd met een belangrijke doelgroep voor de toekomst en met hen vraaggericht gewerkt.
Toelichting evaluatie: De manier van werving van de deelnemers is in de werkgroep een tijd lang onderwerp van discussie geweest. Uiteindelijk bleek het eenvoudig te zijn door de inbedding in de lokale omgeving van de welzijnsorganisatie KEaRN en de contacten met scholen van dbieb. De overdracht van de eerste naar tweede fase was door de lockdown noodgedwongen online. De vertrouwensband tussen begeleiders en de tieners werd hierdoor bemoeilijkt en de groep raakt daardoor enkele kinderen kwijt. In het maakproces is door de toneelregisseurs wat meer gestuurd op de inhoud dan in de eerste fase van het project. Hierdoor kon binnen korte tijd een tastbaar resultaat bereikt worden, wat ook hielp in de motivatie van de tieners. Doordat de tweede fase pas later kon beginnen en de uitvoering van de voorstelling over de zomervakantie heen werd getild. Een aantal van de tieners maakte de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs. Dit heeft naar ons idee niet veel effect gehad op de motivatie van de groep. Naar ons idee hebben we, gezien de omstandigheden, een maximaal resultaat behaald in het project door flexibel mee te bewegen in de werving en ideeën van de tieners, door de effecten van de coronamaatregelen zoveel mogelijk te compenseren en door uitdagingen in de vrije-tijdssetting en livestream aan te gaan.