https://innovatiebieb.nl/project/communicatieplan-dbos-po-vo/
https://innovatiebieb.nl/project/communicatieplan-dbos-po-vo/

Communicatieplan dBos PO & VO

Veel bibliotheken hebben op dit moment te maken met een toename in het aantal scholen die gebruik maken van de Bibliotheek op school.
Het gevolg van dit succes is echter wel dat er steeds beter gelet moet worden op wat er gecommuniceerd wordt aan wie en op welk moment.
Nieuwe de Bibliotheek op school-locaties vergen een andere manier van communiceren dan scholen die nu al twee jaar gebruik maken van de Bibliotheek op school.

Doel van het project

Gemeenten, netwerkpartners, leerkrachten en leescoördinatoren enthousiasmeren en betrekken bij de voortgang, meerwaarde, opbrengst en maatschappelijke waarde van de Bibliotheek op school. Ouderbetrokkenheid vergroten en ouders motiveren om hun kinderen te ondersteunen en te stimuleren bij het lezen. Het belang van lezen en de positieve effecten op de leerresultaten, schoolcarrière en maatschappelijke positie onder de aandacht brengen.
Profilering van de Bibliotheek als verbindende schakel tussen scholen, gemeente en netwerkpartners op het gebied van leesbevordering en het stimuleren van leesplezier bij kinderen van 0-18 jaar. Stimuleren van leerlingen die de basisschool verlaten om te blijven lezen en naar de Bibliotheek te blijven komen. Ook op de middelbare school heeft de Openbare Bibliotheek hen veel te bieden.

Aanpak

Dat is wat dit plan biedt: een leidraad in de communicatie- en PR activiteiten rond de Bibliotheek op school. Wat communiceer je, wanneer én naar wie? Puur gericht op de doelstellingen die in dit plan staan beschreven. Het plan richt zich niet op de inhoud van de Bibliotheek op school en beantwoordt dan ook geen vragen als: ‘wanneer moet het lees-en mediaplan gereed zijn’. Dit plan is gericht op de communicatie en PR: hoe profileer ik mijn Bibliotheek, op welk moment en bij welke doelgroep? Het is een richtlijn voor de communicatie-afdeling en leesconsulent richting haar belangrijkste doelgroepen. Het biedt een overzicht van bestaande en nieuwe middelen die ingezet kunnen worden om de Bibliotheek op school te profileren, het imago van de Bibliotheek te verbeteren en nieuwe leden te werven.

Bijzonderheden

Resultaat: Het plan is een hulpmiddel om overzicht te houden in de veelheid aan informatie en biedt de Bibliotheek structuur om alle partijen te betrekken en betrokken te houden. De bijgevoegde schema’s zijn een leidraad; de Bibliotheek kan de communicatiemomenten en -middelen naar eigen inzicht aanpassen. Ons advies is om één persoon, bijvoorbeeld de marketeer of leesconsulent, verantwoordelijk te maken voor de uitvoering van het plan. Diegene kan erop toezien dat alle beschikbare communicatie-instrumenten richting een bepaalde doelgroep ingezet zijn in een bepaalde fase. Met behulp van de schema’s kan snel gecheckt worden of alle stappen zijn gezet.