https://innovatiebieb.nl/project/biebboys-in-de-klas/

BiebBoys in de Klas

BiebBoys in de klas is een serie aanstekelijke, online leesbevorderingslessen, waarin BiebBoys Kees en Joran leerlingen uitdagen om aan de slag te gaan met boeken, lezen of mediawijsheid. Een les bestaat uit een video voor de groep en lesmateriaal dat de leerkracht eenvoudig kan inzetten om zijn of haar leesbevorderingslessen vorm te geven. Het lesmateriaal is gericht op leerlingen in groep 5 t/m 8. Met de lespakketten van de BiebBoys willen we een duurzame verandering teweegbrengen bij leerkrachten door ze lees bevorderende tools in handen te geven die aansluiten bij effectief leesonderwijs. Vanuit de thema’s boekensmaak, boekverwerking en praten over boeken sluiten de lessen aan bij effectief leesonderwijs en rijke taal. Maar ook mediawijsheid krijgt een plek binnen de lessen. Natuurlijk sluiten we aan bij landelijke campagnes zoals de Kinderboekenweek en de week van de Mediawijsheid. Met Grote BiebBoys Zomerchallenge! dagen de BiebBoys leerlingen uit om ook tijdens de zomervakantie met boeken en lezen bezig te zijn. De start vindt plaats in de klas met een video en een lespakket. Na afloop krijgen de leerlingen het Grote BiebBoys Zomerchallenge mee naar huis, met grappige en leuke taal- en leeschallenges en toffe boekentips. Met Grote BiebBoys Zomerchallenge! en de thuisopdrachten bij de willen we de brug tussen school, thuis en bibliotheek versterken.

Doel van het project

Met de BiebBoys willen we:
1. Leerlingen enthousiasmeren, prikkelen en uitdagen voor lezen en boeken om zo leesplezier te bevorderen.
2. Leerkrachten op laagdrempelige manier werkvormen leesbevordering aanreiken die aansluiten bij effectief leesonderwijs.
3. Daarnaast willen we de driehoek bibliotheek, school en thuis versterken om zo gezinnen te stimuleren de lokale bibliotheek te bezoeken en leesomgeving thuis te stimuleren.
Wij voelen als BiebBoys enorm de noodzaak kinderen meer en beter te leren/laten lezen met daarin leesoffensief in ons achterhoofd. De BiebBoys zijn een positief rolmodel voor de leerlingen. Wij merken in ons werk op de scholen dat leerkrachten worstelen met het vormgeven van leesbevordering in de klas en het effectief leesonderwijs. Daarmee willen wij met de BiebBoys in de klas de leerkrachten ondersteunen.
De grootste vraagstukken waar we op dit moment mee bezig zijn binnen het project zijn:
‘Hoe kunnen we inhoudelijk nog beter aansluiten bij effectief leesonderwijs en thematisch werken?’
‘Hoe kunnen we de distributie van de BiebBoys via bibliotheken naar scholen versterken?’
‘Hoe kunnen we de BiebBoys in de klas financieel duurzaam maken?’

Aanpak

Vanuit de noodzaak kinderen meer en beter te leren/laten lezen (leesoffensief), het succes van de BiebBoys-challenges tijdens coronatijd en de kansen die online opereren ons bieden, is BiebBoys in de klas ontstaan in september 2020. Dankzij Rijnbrink hebben we in 2021/2022 de BiebBoys verder kunnen uitrollen provinciaal en in schooljaar 2022-2023 hebben we dit landelijk kunnen doen dankzij bijdrage van Stichting lezen en de KB. De BiebBoys in de Klas staat voor de uitdaging om duurzame financiering voor het project te vinden. Samen met Rijnbrink is er in schooljaar 2022 en 2023 een onderzoek geweest onder bibliotheken en scholen die met de BiebBoys werken. Daaruit blijkt dat de BiebBoys van grote meerwaarde zijn voor zowel leerkrachten en leesmedia consulenten. Vanuit dit onderzoek hebben wij het concept van de BiebBoys aangescherpt. Nu zijn we klaar voor de volgende fase. In schooljaar 2023-2024 willen wij een pilot met 25 bibliotheken aangaan waar wij intensief met deze bibliotheken gaan samenwerken. Daarin willen we het vernieuwde concept testen en evalueren op de aansluiting van effectief leesonderwijs en de campagnes. In de pilot willen we ook aan de slag met de onderzoeksvragen naar duurzame financiering van de BiebBoys en hoe we de distributie van de BiebBoys via bibliotheken naar scholen kunnen versterken.

Tips en tricks

De BiebBoys zijn gestart in 2020. We hebben hierdoor veel ervaring opgedaan over hoe je succesvol leerlingen kan enthousiasmeren voor lezen. Maar ook in het ontwikkelen en toepassen van kwalitatief goede lespakketten voor leerkrachten. En hoe we de relatie tussen bibliotheek en onderwijs kunnen versterken door middel van de campagnes. Daarnaast hebben we veel ervaring in het produceren van professionele video’s.